Utvärderingsrapport analysfasen Lärande Attraktiva Näringar

Publicerad

Den första utvärderingsrapporten i Lärande Attraktiva Näringar projektet är färdig. Analysen görs av Evaluation North AB. Ni kan ladda hem hela rapporten. Se länk längst ner på sidan.

ANALYS OCH SLUTSATSER

Nedan följer en samlad analys av projektet under hela analysfasen. Analysen är uppdelad i rubrikerna utmaningar respektive framgångsfaktorer där utmaningar handlar om eventuella utmaningar och hinder som projektet har upplevt och bedöms kunna uppstå under genomförandefasen. Under rubriken framgångsfaktorer lyfts sådant som har lett till en lyckad analysfas och skapar goda förutsättningar för en lyckad genomförandefas.

Utmaningar
Jämställdhetsarbetet och tillgänglighetsarbetet kan komma att stöta på vissa hinder då det inte är helt vanligt att jämställdhet, liksom tillgänglighet prioriteras hos alla deltagande företag och deras personal. Dessa område får ofta stå tillbaka för annan kompetensutveckling samt för det som anses vara ordinarie, och därmed viktigare, verksamhet. Det gäller att projektet lyckas få företagen att se jämställdhet och tillgänglighet som både en rättighet och möjlighet för samtliga anställda och kommande anställda likväl som viktiga tillväxtfaktorer. Genom att visa konkreta exempel på att jämställdhet och tillgänglighet faktiskt leder till ökad tillväxt bör det vara möjligt för projektet att skapa ett ökat intresse för dessa områden och därmed även öka förutsättningarna för att kvinnor och män ska ges samma förutsättningar på respektive företag och på den regionala arbetsmarknaden.

Många företag har mycket att göra och kanske inte alltid prioriterar utbildningsinsatser för ledning och personal. I den inventering som projektledningen gjorde bland de företag som har sagt ja till att delta i projektet visade de sig att en del av dessa aldrig har lagt tid eller resurser på att kompetensutveckla sin personal. Det finns en risk att dessa företag inte anser att det finns tid för kompetensutveckling när det blir deras tur. Då gäller det att projektet arbetar för att de företagen ska förstå att de i längden kommer att gynna dem att låta personalen genomgå vissa utbildningar och delta vid vissa föreläsningar.

Om beslutsfattande personal hos deltagande företag byts ut finns en risk för att kompetensutvecklande insatser inte längre prioriteras, vilket medför att det finns risk för att projektet förlorar deltagare.

En annan utmaning är hur kommunens lärcentrum och deras näringslivskontor ska kunna bli mer attraktiva för företagen vad gäller utbildningsinsatser. Det gäller även att få till en god samverkan mellan de andra projekten för att hitta kostnadseffektiva lösningar och samordna kompetensutvecklingsinsatserna. På vilket sätt ska projektet lyckas övertala företagen att avsätta tid för dessa kompetenshöjande insatser när de samtidigt har en drift att sköta på respektive företag.

Framgångsfaktorer

Projektledningens tidigt påbörjade arbete med att erbjuda företag och deras personal att delta i projektet har skapat en bra grund för att projektet ska nå målet gällande 1200 deltagande individer. I och med att detta arbete påbörjats långt innan projektstart kan själva projekttiden fyllas med aktiviteter riktade mot målgruppen istället för arbete med att finna lämpliga deltagare. Genomförandefasen kommer således deltagarna till nytta i största möjliga utsträckning.

Projektledningen har under analysfasen hunnit genomföra en inventering av föreliggande utbildningsbehov bland de företag som kommer att delta i projektet samt samlat in viss könsuppdelat statistik. I och med detta har projektledningen en god insyn i respektive företags kompetensutvecklingsbehov och projektet kan i inledningen av genomförandefasen starta upp aktiviteter som är riktade mot målgruppen och därmed snabbt börja arbeta för att nå uppsatta mål.

Att projektledarna enbart är två stycken för samtliga 13 kommuner bidrar till att fler resurser frigörs till aktiviteter riktade till målgruppen. Detta kommer leda till ökade möjligheter att uppnå projektmålen och bidra till att införliva de mål som finns i de regionala utvecklingsstrategierna. De kommer också att kunna dela upp arbetet mellan sig, vilket vi anser är bra.

Den goda kommunikationen mellan projektledning och referensgruppen borgar för ett gott samarbete under projektets gång. Ett gott samarbete leder i sin tur till goda förutsättningar för utvecklings- och förankringsarbete.

Projektet är väl förankrat bland deltagarna i referensgruppen, vilket tyder på att det arbete som initieras och utvecklas i och med projektet har mycket goda förutsättningar att bli hållbart och bidra till att både önskade effekter av projektet och målen i de berörda regionala utvecklingsstrategierna uppnås.

Väl genomarbetade och förankrade planer för jämställdhet respektive tillgänglighet är upprättade och kommer ligga till grund för projektets kommande jämställdhets- och tillgänglighetsarbete. Vi som utvärderare är övertygade om att dessa planer kommer att bidra till att både jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet finns med som en naturlig del av projektet och bidrar till att uppfylla projektmål, mål i de regionala utvecklingsstrategierna och de nationella jämställdhetsmålen.

Projektet ligger efter uppdateringen av mål och utarbetandet av ytterligare indikatorer samt upprättande av en jämställdhetsplan och en tillgänglighetsplan i fas med ställda förväntningar och har enligt vår bedömning alla förutsättningar för att övergå till en genomförandefas. Genom det aktiva ägarskapet, den goda förankringen och samarbetet mellan projektledning och referensgrupp finns alla förutsättningar för att möta eventuella hinder, lära och förändra under projektets gång och nå goda resultat.

Den samlade bedömningen av analysfasen är att projektet har kommit långt i kartläggningen och förberedelsen inför ett genomförande. Det är väl förankrat och det finns goda förutsättningar för ett genomförande. Samtliga målen i analysfasen är genomarbetade och uppnådda.

LAN – Utvärderingsrapport – Analysfasen

Fler nyheter