Det här händer i projektet


Projektet har under perioden augusti-december arbetat med ett omfattande kartläggningsarbete. Nu i december lämnar projektet in sin analysrapport till Europeiska socialfonden för att få påbörja genomförandefasen i januari 2021.


På nationell nivå finns det en ambition att hitta en gemensam syn och arbete kring den digital infrastrukturen i välfärden (https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/valfardskommissionen-overens-om-okad-digitalisering-och-minskat-it-krangel/). I december antog regeringen Välfärdskommissionens förslag om att stat, kommuner och regioner tillsammans ska jobba för att utveckla den digitala infrastrukturen i välfärden. Finansminister Magdalena Andersson menar att det finns ett stort behov av detta arbete då man ser att tekniken i välfärden skapar krångel och merarbete istället för att frigöra tid och underlätta arbetet. I projektet Välfärdsteknologi i omsorgen har liknande problematik uppmärksammats.


Under hösten har projektledaren träffat omsorgspersonal från fem av projektets 12 deltagande kommuner. Detta för att samla in personalens perspektiv och erfarenheter av digital teknik som används i vård och omsorg. Utöver krångliga och ologiska digitala verktyg och system, saknar personalen förutsättningar för kompetensutveckling i digitala verktyg. Många upplever att nya digitala system introduceras utan en ordentlig genomgång eller utbildning i verktyget. Samtidigt som det finns personal som är bekväma med att lära sig ett system på egen hand, finns det också de som känner sig otrygga i att navigera och använda nya system. Utöver brist på utbildning är lässvårigheter, brist på tid och resurser andra hinder till att lära sig digitala verktyg och system.


Regeringens ambition med att skapa en gemensam digital infrastruktur är ett steg i rätt riktning. Samtidigt ser vi i projektet att resurser måste läggas på personalen för att stärka digital kompetens. Genom projektet Välfärdsteknologi i omsorgen kommer omsorgspersonal få möjlighet att stärka sin digitala kompetens. En grundläggande utbildning i datoranvändning och en grundläggande utbildning i dokumentationssystem kommer tas fram i projektet. Det finns ett stort behov av dessa utbildningar runtom i kommunerna, något som bekräftas av både personal, enhetschefer och socialchefer. Utbildningarna väntas rullas ut under våren 2021.

©2020 by Akademi Norr.