top of page

"Vi behöver bättre och skarpare kartläggningar"
Under ett år pågår flera kompetenskartläggningar samtidigt i norra Sverige.

Något som kan bli krångligt och tidskrävande för de företagare och personer inom näringslivet som ska svara på de enkäter och undersökningar som skickas ut.

Nu har representanter från regioner, näringslivet och kommuner samlats för att skapa ett gemensamt frågebatteri.


Ett problem med för många kompetenskartläggningar samtidigt är att företagare blir less på att svara på dem. En del har inte den tid som krävs, andra saknar förtroende till vad kartläggningen kommer att resultera i och några tycker att frågorna är svåra att svara på eller är irrelevanta. Men informationen är viktig att hämta in. Inte minst för att få veta mer om rekryteringsbehov och vilken kompetens företag behöver nu och framöver. Detta bland annat för att matcha arbetssökande in i arbetslivet på ett effektivt sätt och kunna skapa och anordna relevanta utbildningar som möter behovet av arbetskraft.


Viktigt för norra Sverige

För att göra bättre och färre kompetenskartläggningar framöver samlades parter från näringsliv, kommuner och regioner i Norrbotten och Västerbotten under en dag i Luleå för att inleda en samverkan.

– Om vi samarbetar får företagarna dels färre undersökningar att svara på, men vi kan också aggregera data och lära av varandra. Vi behöver samarbeta kring de rekryterings- och kompetensbehov som finns i hela norra Sverige, säger Sara Kandel, Akademi Norr som ansvarade för dagordningen i Luleå tillsammans med Magdalena Ahnqvist Olsson, Lapplands Lärcentra.

Att samarbeta är bland annat viktigt för att kunna locka fler utbildningar till norra Sverige.

– Om en liten kommun i inlandet visar upp att de är i behov av exempelvis två bergmaterialingenjörer är det inte särskilt lockande för utbildningsaktörer. Men om det behövs 15 sådana i Norrbotten och Västerbotten är det desto mer intressant att förlägga en utbildning inom det området här.

”Kan annars bli för vaga”

Det är viktigt för både Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund att aktivt driva på arbetet med att samköra och klustra kompetensbehoven. Målet är att stärka insatserna mot företagen och främja arbetet inom kommunerna. En nyckelkomponent är då att samla och bearbeta relevant primärdata.

– Om vi ska arbeta med faktiska kompetensbehov och kunna redovisa dessa, så blir generella och anonymiserade prognoser ett problem. Dessa kan vara så vaga att kommunerna i slutändan tvingas börja om från början, då de behöver lokalisera vilka företag som faktiskt har de specifika behoven som rapporten identifierar. Vi vill bort från det och skapa bättre och skarpare kartläggningar, säger Martin Bergvall, förbundschef på Akademi Norr.Upptagna entreprenörer

Lars Lindberg, Företagarna i Norrbotten, var en av dem som var på plats i Luleå. Han håller helt med om att de kompetenskartläggningar som skickas ut till näringslivet behöver bli bättre och färre. – Särskilt småföretagare har väldigt mycket att göra och det är många som pockar på ens uppmärksamhet. Det kan också vara svårt för en företagare att förstå vad en enkätundersökning ska ge för honom eller henne. Därför är det viktigt att tydligt uppge syftet med enkäten och återkoppla med resultaten. Men det är sådana frågor vi diskuterar nu här, vilket är perfekt, säger han.Lars Lindberg, Företagarna i Norrbotten


Betydelsefullt med dialog

Åsa Martinsdotter, näringslivsutvecklare på Robertsfors kommun, välkomnar träffen i Luleå. – Vi i projektet Attrahera flera hade precis påbörjat en enkät i vår kommun, innan jag fick en inbjudan till den här dagen. Nu ska jag istället ta del av hur vi gemensamt kan tänka och tillsammans utforma de frågor vi vill ha i både Norrbotten och Västerbotten. Det känns jättebra att vi kan hjälpas åt och tar lärdom av varandra. Men hon tror inte att det räcker med att enbart leverera en enkät för att få de svar man behöver från näringslivet. – Att föra en dialog med företagarna är väldigt viktigt, både innan, under och efter en kartläggning. Det är i mötena som man verkligen får veta hur olika företagare tänker och vilka behov de har.Åsa Martinsdotter, näringslivsutvecklare på Robertsfors kommun, poängterar vikten av att föra en nära dialog med olika entreprenörer.


”Bygger förtroende”

Jeanette Lindh Svanqvist, Bengtsfors kommun som var inbjuden till dagen för att redogöra för hur de arbetat med kartläggningar tillsammans med andra omkringliggande kommuner, är inne på samma spår.

– Enkäten är bara ett verktyg. Den ska vara flexibel, lätt och tillgänglig. Men sen startar ett hårt jobb med att ringa runt till företag, diskutera och ställa frågor.

Hon påpekar också på vikten av återkoppling efter att undersökningen genomförts, som en av flera framgångsfaktorer.

– Det är ett måste. Det bygger förtroende och underlättar för att företagen svarar även nästa gång du kontaktar dem.

Ett råd är att skicka ut en undersökning under kvartal ett, i mitten på januari.

– Då är företagarna generellt sett minst upptagna och har mer tid att svara på en enkät.


Gillar samverkan

Från Bodens kommun var Jessicka Sörmling på plats. Hon arbetar som kompetenskoordinator och utbildningssamordnare livslångt lärande, och ingår i ett team som ska möta det stora kompetensbehov som behövs i kommunen de kommande åren. Där har de arbetat intensivt med att utveckla sina kompetenskartläggningar. Men hon ser gärna samarbete med andra kommuner. – Då får vi nya infallsvinklar och kan lära av varandra. Men det är också ett måste att samarbeta när det kommer till att få hit fler utbildningar, det kommer ingen klara av helt på egen hand. Nu hoppas hon att gruppen som samlats i Luleå kommer fram till något bra. –Jag förväntar mig att vi beslutar oss för ett gemensamt frågebatteri om kompetensförsörjning och utbildningar.

Region Norrbotten närvarade med strategerna Karin Erkki och Caroline Stafström. De förklarar att det i deras uppdrag ställs tydligare krav på att kunna bedöma vilka behov som finns vad gäller rekrytering och kompetens. – Då underlättar sådana här nätverk. Det är slående hur stark vilja det finns att samverka. Inte bara här i dag, utan i hela norra Sverige. Det är ett tydligt mind set, säger de och förklarar att det är för dem även är bra att samverka för att få input vad andra parter förväntar sig av dem.Comentarios


bottom of page