top of page

Global Cloud Service

Projektet “Global Cloud Services – Local Lifelong Learners” syftar till att utveckla erfarenheter, bra exempel och överförbara modeller gällande nya sätt att erbjuda och erhålla utbildning.

Projektet “Global Cloud Services – Local Lifelong Learners” syftar till att utveckla erfarenheter, bra exempel och överförbara modeller gällande nya sätt att erbjuda och erhålla utbildning. S k MOOC-kurser (Massive Open Online Courses), avgiftsfria Internet-baserade kurser i varierande aktuella ämnen från framstående universitet, i ökad utsträckning även skandinaviska. Detta slag av kurser har många utspridda studenter som hittar och påbörjar kurser på nätet men som sällan kan fullfölja dem. Samtidigt upplever organisationer som arbetar med utbildning att det är svårt och kostsamt att arrangera rätt utbildning med hög kvalitet för ett specifikt behov i en region, organisation eller för ett företag.

Projektets idé är att erbjuda en social skandinavisk studiecirkel som inramning kring utvalda och lokalt rekryterade MOOC-kurser, eller nyttja den typ av asynkront material som finns tillgängligt som OER, Open Educational Resources, till att möjliggöra utbildning. Detta sker i fyra sociala kontexter i samverkan och kommunikation: 1) Glesbefolkade samhällen i Norra Sverige genom kommunala lokala lärcentra (Akademi Norr), 2) Utbildningsbehov inom en stor medlemsorganisation av chefer och managers (Lederne i Danmark) och 3) Utbildningsbehov i företag och i skolor som ett utbildningsföretag vill erbjuda effektiva lösningar på (Samvil i Island), 4) Utbildning på ett multi-institutionellt campus med f n smalt utbud av fristående kurser (Campus Skellefteå, Sverige).

På Campus Skellefteå sker också forskning för projektet enligt metoden DBR, ”Design-Based Research” till stöd för alla partners av en doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet, inriktad på ”blended learning” och utbildningslogistik. Spridning av resultat sker kontinuerligt genom nyhetsbrev, konferensdagar forskningspublicering och konferenspresentationer.

bottom of page