top of page

Lärande Attraktiva Näringar

Akademi Norr har beviljats ett projekt från Europeiska Socialfonden från och med 1 september 2015.

Akademi Norr har beviljats ett projekt från Europeiska Socialfonden från och med 1 september 2015.

Projektets övergripande mål är:

Att skapa förutsättningar för individer, företag och organisationer inom
näringsliv och offentlig sektor som har bristande kompetens och särskilda
svårigheter att klara sina verksamheter på grund av utmaningar kring bristyrken
och specifika kompetenser.

Verka för att öka mångfalden på de deltagande arbetsplatserna, minska
obalanser mellan andelen kvinnor och män med olika etniciteter

Utveckla mer flexibla former för livslångt lärande som bättre svarar mot
individens och arbetslivets behov. Målet ska nås genom att arbeta med
kompetenshöjande insatser för individen.

Utveckla en modell för det livslånga lärandet som ska stärka kvinnor och mäns
ställning på arbetsmarknaden, i synnerhet personer med kort eller föråldrad
utbildning.

bottom of page