Projekt

Akademi Norr arbetar med en rad olika projekt:

Stärkt Attraktiv Mottagning, SAM (2017-05 – 2018-12)

SAM är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden och drivs av Akademi Norr. Deltagande kommuner är Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Norsjö och Storumans kommuner. Projektet har som mål att skapa en tydlighet i mottagandet och integrationen av nyanlända som gynnar både de som arbetar i mottagningskedjan, målgruppen, samhället och det lokala näringslivet. Projektet jobbar dels med organisationsutveckling för att stärka det interna arbetet i kommunerna, och dels med kompetensutveckling av de människor som möter asylsökande och nyanlända i sitt arbete eller genom ett ideellt engagemang.

Delmål:

  • Skapa kunskaper om, och förståelse för de olika verksamheterna involverade i mottagningskedjan.
  • Skapa ett politiskt engagemang och delaktighet.
  • Utveckla/revidera planer/strategier för integrationsarbete.
  • Skapa kunskaper om kartläggning och analys av en verksamhet ur jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.

 

 

Projekt MOOC (2016-01 – 2017-12)

Avbrutet 2016-10-13 pga förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden

I samarbete med Arbetsförmedlingen och Lunds universitet har Akademi Norr beviljats ett ESF-projekt från 4 januari 2016.

Projektet MOOC syftar till att föra arbetslösa personer närmare arbetsmarknaden med hjälp av kurser som finns fritt tillgängliga på internet. Kurserna kallas för MOOCar, vilket står för Massive Open Online Courses, och erbjuds av stora universitet världen över. MOOCarna genomförs i studiecirkelform vid lärcentra i Akademi Norrs medlemskommuner. Kursdeltagarna examineras av Lunds universitet och får intyg på de kunskaper de skaffat sig. Intygen är meritdokument som stärker de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden.

Syften:

  • Att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, ordinär utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
  • Att testa en ny typ av studier och utveckla en nygammal studiemodell som ett alternativ och komplement till det befintliga utbildningssystemet likväl som ett fortbildningsverktyg.
  • Att bidra till en förbättrad samordning mellan de aktörer som arbetar med projektets målgrupper.
  • Att främja socialt hållbar utveckling genom att röja vägen för jämställdhet och tillgänglighet, samt motverka diskriminering.
  • Att synliggöra öppna nätkurser så att fler engagerar sig i möjligheterna som de erbjuder.

 

Lärande Attraktiva Näringar (2015-09 – 2017-12-31)

Akademi Norr har beviljats ett projekt från Europeiska Socialfonden från och med 1 september 2015.

Projektets övergripande mål är:

Att skapa förutsättningar för individer, företag och organisationer inom
näringsliv och offentlig sektor som har bristande kompetens och särskilda
svårigheter att klara sina verksamheter på grund av utmaningar kring bristyrken
och specifika kompetenser.

Verka för att öka mångfalden på de deltagande arbetsplatserna, minska
obalanser mellan andelen kvinnor och män med olika etniciteter

Utveckla mer flexibla former för livslångt lärande som bättre svarar mot
individens och arbetslivets behov. Målet ska nås genom att arbeta med
kompetenshöjande insatser för individen.

Utveckla en modell för det livslånga lärandet som ska stärka kvinnor och mäns
ställning på arbetsmarknaden, i synnerhet personer med kort eller föråldrad
utbildning.

LAN – Slututvärdering

 

Global Cloud Services (Avslutat)

Projektet “Global Cloud Services – Local Lifelong Learners” syftar till att utveckla erfarenheter, bra exempel och överförbara modeller gällande nya sätt att erbjuda och erhålla utbildning. S k MOOC-kurser (Massive Open Online Courses), avgiftsfria Internet-baserade kurser i varierande aktuella ämnen från framstående universitet, i ökad utsträckning även skandinaviska. Detta slag av kurser har många utspridda studenter som hittar och påbörjar kurser på nätet men som sällan kan fullfölja dem. Samtidigt upplever organisationer som arbetar med utbildning att det är svårt och kostsamt att arrangera rätt utbildning med hög kvalitet för ett specifikt behov i en region, organisation eller för ett företag.

Projektets idé är att erbjuda en social skandinavisk studiecirkel som inramning kring utvalda och lokalt rekryterade MOOC-kurser, eller nyttja den typ av asynkront material som finns tillgängligt som OER, Open Educational Resources, till att möjliggöra utbildning. Detta sker i fyra sociala kontexter i samverkan och kommunikation: 1) Glesbefolkade samhällen i Norra Sverige genom kommunala lokala lärcentra (Akademi Norr), 2) Utbildningsbehov inom en stor medlemsorganisation av chefer och managers (Lederne i Danmark) och 3) Utbildningsbehov i företag och i skolor som ett utbildningsföretag vill erbjuda effektiva lösningar på (Samvil i Island), 4) Utbildning på ett multi-institutionellt campus med f n smalt utbud av fristående kurser (Campus Skellefteå, Sverige).

På Campus Skellefteå sker också forskning för projektet enligt metoden DBR, ”Design-Based Research” till stöd för alla partners av en doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet, inriktad på ”blended learning” och utbildningslogistik. Spridning av resultat sker kontinuerligt genom nyhetsbrev, konferensdagar forskningspublicering och konferenspresentationer.

 

FIN – Förstudie Integration Norrland (Avslutat)

Projektet finansierar av Europeiska socialfonden och pågår fram till 2014-12-31.

Kommunerna i Akademi Norr tar emot ensamkommande flyktingbarn som tillsammans med övriga icke svenskfödda har svårt att ta sig in på vår arbetsmarknad. Våra kommuners framtida förutsättningar för tillväxt är direkt beroende av hur man förmår att ta tillvara våra ungdomar, oavsett härkomst. Vi saknar effektiva metoder, kunskaper och samarbetsformer för att tillsammans få dem idag som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete och utbildning. Om vi lyckas med detta är förutsättningarna att de väljer att leva och verka i våra kommuner stora. Förstudiens målsättning är också att identifiera goda exempel och framgångsfaktorer samt de behov som föreligger ett samarbete inom området.

Slutrapporten från FIN hittar du här.

 

Framtidsbygder Lappland (Avslutat)

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Jordbruksverket och Leader Lappland och pågår fram till 2015-12-31

Projektet syftar till att främja långsiktigt hållbar tillväxt och attraktiva miljöer, att vara modellbildande för forskningsbaserad landsbygdsutveckling och skapa underlag för ”Landsbygdens science park” med kompetenscentra som resurs för lokal och regional tillväxt.

Projektets övergripande mål:

* Kompetensutveckling : Utveckling och genomförande av en högskoleutbildning för strategiskt utvecklingsansvariga inom privat och offentlig sektor samt utveckla och genomföra kompetenshöjande insatser i form av utvecklingsseminarier varvade med studiecirkel betonade övningar för målgruppen samhällsentreprenörer och eldsjälar på reell gräsrotsnivå.

* Utveckling av kompetenscentra som resurs för lokal och regional tillväxt /anpassad modell för Science Parks

* Tillskapande av attraktiva miljöer för tillväxt och utveckling.

 

Internationalisering (Avslutat)

Projektet Koordinerad kraftsamling – Internationalisering finansieras av Regionalfonden, Länsstyrelsen i Västernorrland och Region Jämtland. Projektet bedrivs i programområdet Mellersta Norrland av kommunerna Strömsund, Sollefteå och Kramfors tillsammans. Projekttid: 2012-01- 01 t.o.m. 2014-12-30

Projektets målgrupper är:
Företag som är verksamma i regionen som har ett intresse av att sälja/köpa tjänster och varor på en internationell marknad.
Representanter från branschorgan lokaliserade i regionen.

Syftet är att öka regionens små och medelstora företags möjligheter till deltagande på den internationella marknaden. Med en gemensam ansats kan målgruppen erbjudas ny kunskap, nya erfarenheter, samarbetspartners och kontaktytor.

Ett av målen är att 90 procent av deltagarna efter projekttiden anser att deras möjligheter att arbeta internationellt (med import och/eller export av varor och tjänster) har ökat samt att internationella kontakter inletts.

Projektet ska utveckla en mottagningsfunktion i kommunerna som gör regionen attraktivare ur ett etableringsperspektiv. Detta ska göras tillsammans och med hjälp av organisationer som arbetar med att locka investerare och företag att etablera sig i regionen. Projektet ska också utveckla en modell för hur ett systematiskt arbete med internationalisering kan bedrivas ur ett hållbart och kostnadseffektivt perspektiv och som kan appliceras av regioner med liknande förutsättningar. Projektet ska även verka för ökad miljömedvetenhet, jämställdhet, integration och mångfald.

 

Route Gastronomique (Avslutat)

Projektet finansieras av Region Västerbotten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och pågår fram till 2014-12-31.

Projektet avser b.l.a. att:

* öka tillgång till matupplevelser av hög kvalitet. I detta inkluderas flera komponenter bl a lokalt producerad mat och en hög kvalitet på måltiden som också med fördel kan inkludera ”storytelling”- viktiga inslag för en lyckosam matturism.

* skapa en gemensam strategi omkring besöksnäring och främst matturism kan utgöra en spännande utmaning. En hållbar framtidslösning bör stimuleras och prioriteras i nära samarbete med de som bor och verkar inom området.

 

Planering för etablering av en Science Park för landsbygdsutveckling (Avslutat)

Projektet finansieras av Vinnova och pågår fram till 2014-06-30

Projektets syfte är att förbättrar våra regionala kompetensmiljöers innovationskapacitet genom att initiera en strukturerad samverkan mellan dessa och mellan kompetensmiljöerna och offentliga och akademiska aktörer. Samverkansmodellen ska också stärka våra offentliga aktörers möjligheter att implementera och dra nytta av innovationer.

Målet är att den modell som utformas under planeringsfasen ska ligga till grund för etablering av en Social Science Park för landsbygdsutveckling i Norrlands glesbygd där befintliga och nya kunskapsmiljöer i näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kopplas samman med forskning och utbildning (i en ”kvadratisk helix-struktur” för innovation och nyttiggörande). Vår långsiktiga vision är att vår modell av Social Science Park ska utgöra en dynamisk modell och nod i ett framtida nätverk av utvecklingsorganisationer i europeiska och internationella glesbygdsregioner. Inom ramen för föreliggande ansökan är målet att identifiera och analysera den roll och vilka funktioner vår modell av Science Park bör ha som ett regionalt innovationssystem.

Fler nyheter