top of page

Nytt projekt ska stärka småföretag i glesbygd


Från vänster: Mats Johansson Umeå universitet, Martin Bergvall Akademi Norr, Ulf Hedestig Umeå universitet.


Många småföretag i Norrbotten och Västerbottens glesbygd vill växa. Men bristen på kompetens och digitala verktyg är en flaskhals. Nu ska Akademi Norr och Umeå universitet tillsammans med Företagarna i Norrbotten och Västerbotten, Arvidsjaur kommun, Åsele kommun och Överkalix kommun hjälpa fler bolag att utvecklas.


Parterna har nu beviljats EU-medel på två miljoner kronor. Detta för att kartlägga kompetensbehov och hitta nya metoder för att hjälpa småföretag i Norrbottens glesbygd att bättre kunna nyttja digitaliseringens möjligheter.

– Studier om de riktigt små företagens villkor och verklighet visar att den digitalisering som sker ofta riktar in sig på administrativa funktioner och att få mikroföretag väljer att föra in digitala verktyg för att utveckla sina verksamheter och affärer, berättar Mats Johansson, projektledare från Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.


Viljan att växa är stor hos många av mikroföretagen, främst i mycket glesa landsbygdskommuner. Samtidigt är kompetensbrist och tillgång till lämplig arbetskraft ofta stora hinder för att lyckas med det. Projektet ska därför titta närmare på lösningar. – Under projekttiden bygger Akademi Norr tillsammans med Umeå universitet och Företagarna en gemensam operativ samverkansplattform för kompetensförsörjning mellan offentlig sektor och näringsliv på landsbygden. Vi börjar med att inventera och analysera behoven för att sedan ta fram anpassade kompetensinsatser, säger Martin Bergvall, verksamhetschef för Akademi Norr och samordnare i projektet. Kartläggningen kommer att ske i oktober -november.


Projektet ska även arbeta med att utveckla nya typer av kompetenshöjande insatser. Umeå universitet kommer tillsammans med lokala utbildningsaktörer att driva såväl kursutveckling som genomförande av utbildningarna. Likaså ska nya former för både genomförande och examination av utbildningsinsatserna testas och utvärderas. Syftet är att förenkla för representanter från mikroföretag att delta.

– Digitaliseringen rymmer stora möjligheter för småföretag på landsbygden men det förutsätter ibland också att företagen först ges förutsättningar att utveckla sin egen kompetens. Projektet kommer att ge ett antal företag möjlighet att arbeta med nya digitala verktyg och utveckla sin verksamhet, säger Lars Lindberg, regionchef på Företagarna Norrbotten.

– Vi är övertygade om att många småföretagare på mindre orter och på landsbygden skulle kunna utveckla sina affärer betydligt genom att nyttja digital teknik på ett mer strategiskt sätt, avslutar Jonas Nordin, regionchef på Företagarna Västerbotten.


En viktig del i det övergripande arbetet är att tillgängliggöra forskning inom bland annat digitalisering, digitala affärsmodeller och entreprenörskap för mikro- och småföretagare i glesbygd.

– Det finns oerhört mycket kunskap som i dagsläget inte kommer småföretagen till nytta på ett bra sätt och det vill vi förändra genom att stärka kontakten mellan forskare och småföretagare, berättar Ulf Hedestig, utbildningssamordnare på Institutionen för Informatik vid Umeå universitet.


Projektet är riktat mot företag i norra halvan av Sverige där det bland annat kommer att arrangeras ett antal seminarie- och nätverksaktiviteter på orter runt om i upptagningsområdet. I Åsele, Arvidsjaur och Överkalix ska projektet dessutom testa en platsbaserad digital affärsplattform utvecklad vid Umeå universitet i syfte att främja utvecklingen av och öka kunskapen kring digitaliserade affärer.

– Digitalisering är något som inget företag kommer undan så det här projektet är mycket viktigt för näringslivet i Överkalix. Att verkligen utgå i från de konkreta behov som företagen har tycker vi som kommun är det allra bästa med projektet, säger Bo Häggroth, näringslivschef Överkalix.


Projektet, som ska avslutas i oktober 2023, finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Umeå universitet, Företagarna i Norrbotten, Företagarna i Västerbotten och Akademi Norr.


För mer information kontakta:


Mats Johansson, projektledare

COO - ProcessIT Innovations Umeå universitet

Project Coordinator - Department of Computing Science

mats.johansson@umu.se

070-58 58 707


Martin Bergvall

Verksamhetschef Kommunalförbundet Akademi Norr

martin.bergvall@akademinorr.se

Mobil 070-600 33 32


Lars Lindberg

Regionchef Företagarna Norrbotten

lars.lindberg@foretagarna.se

Mobil 072-55 55 170


Jonas Nordin

Regionchef Företagarna Västerbotten

jonas.nordin@foretagarna.se

Mobil 070-264 54 09


Bo Häggroth

Näringslivskontoret

bo.haggroth@overkalix.se

Mobil 070-1153 356
Comments


bottom of page