Sökta yrkeshögskoleutbildningar HT-21

Under hösten så har Akademi Norr tillsammans med näringslivskontoren och lärcentra ute i kommunerna kraftsamlat kring att sammanställa ett framtida kompetensbehov för årets yrkeshögskoleansökningar. Vi kan med glädje meddela att i år deltar Akademi Norr i 26 olika YH-ansökningar! Totalt har vi sökt 488 utbildningsplatser till vår region.

Läs mer

Satsningar på lärcentrum och distansutbildning för ökade möjligheter till utbildning i hela landet

Nu föreslår regeringen en utökad satsning för fler lärcentrum i hela landet med 40 miljoner kronor för 2021. För att ytterligare öka utbildningsmöjligheterna föreslås en satsning med 15 miljoner kronor nästa år för ökad kvalitet i distansutbildning och stärkt stöd till studieovana personer som studerar på distans. 15 miljoner kronor föreslås för att förstärka möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning på distans, för att möta behoven av utbildad personal i vård och skola i hela landet.

Läs mer

Utvecklingsprogram för erfarna chefer i Akademi Norr regionen

Utvecklingsprogram för chefer med lång erfarenhet inbjuder till utbildning, utmaning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande över kommungränserna. Ett program som syftar till ett utforskande av den egna rollen och uppdraget, vidgade insikter och verktyg för den enskilde deltagaren att utveckla i ledarskapet. Teori varvas med övningar och reflektionstillfällen – i såväl helgrupp, mindre grupper och enskilt.

Läs mer

Fler nyheter

I fokus nu

Vad är Akademi Norr?

Läs mer om de tretton kommuner som gått samman för att samordna högre utbildning och innovativ tillväxt.

En film om Asyl och Etablering

Akademi Norr har inom ESF-projektet Stärkt Attraktiv Mottagning skapat en film som i korthet beskriver Asylprocessen och Etableringsfasen för flyktingar som kommer till Sverige.

Kontakta vår personal

Har du frågor riktade till en specifik person i vår personalstyrka hittar du all relevant kontaktinformation här.

Kontakta

Läs vidare